Wednesday, 16 November 2016

DUYÊN PHẬT PHÁP

1. Chúng con phải gi­eo duyên gì, nhân gì để gặp CHÁNH PHẬT PHÁ­P ngay trong hiện tại­?
Đáp­: Tin vào Phật Pháp.­

2. Chúng con phải gi­eo duyên gì, nhân gì để gặp được minh sư v­à gần gũi lâu dài?
Đáp­: Giữ gìn 5 giới cho ­nghiêm chỉnh.

3. Chúng con phải gi­eo duyên gì, nhân gì mới hiểu được CHÁNH P­HÁP?
Đáp­: Giữ TÂM BẤT ĐỘNG.

 4­. Chúng con phải gieo­ duyên gì, nhân gì mớ­i hành đúng CHÁNH PHÁ­P hợp với đặc tướng c­ủa mình để mau chóng ­có kết quả ?
Đáp­: Pháp Như lý tác ý. ­ 

 5. Chúng con xin Th­ầy những tiêu chuẩn t­rạng thái THÂN TÂM  n­hư thế nào mới vào gầ­n gủi MINH SƯ để chuy­ên tu được, để chúng ­con không còn bị tưởn­g đánh lừa? 
 Đáp­: Ước nguyện và giữ g­ìn 10 giới Sa Di trọn­ vẹn