Friday, 26 February 2016

TÂM VÀ Ý THỨC

Câu hỏi 1: Kích bạch thầy!
Con không biết cái ý thức và cái tâm có phải là một không thưa thầy ? Thí dụ tâm con đang nghĩ ngợi lăng xăng, thì con bào cái tâm không được nghĩ ngợi mà phải thanh thản. Rồi nó thanh thản, và có cái tâm thanh thản. Vậy con có một cái tâm hay là hai cái biết. Khi cái tâm thanh thản thì cái ý thức ở đâu ?

Câu hỏi 2: Dạo này con cảm giác như là cái tâm và cái ý thức là hai. Cái tâm nghĩ ngợi lăng xăng thì con ra lệnh nhắc thì thấy nó bắt đâu nghe lời, cho nên con có cảm giác là có 2 cái biết hay là 2 cái tâm. Hồi trước con cho cái tâm là con, cho nên nó nghĩ gì thì con cho là con nghĩ. Bây giờ nó phân ranh giới, cái tâm là cái tâm, cái ý thức là cái ý thức. Con không hiểu rõ lắm, xin thầy giải thích dùm cho con được hiểu rõ hơn.


 ĐÁP: "...Cái TÂM tên gọi chung cho sáu cái biết. Sáu cái biết là: 

1/ Nhãn thức (biết màu sắc, hình dạng các loại)
2/ Nhĩ thức (biết âm thanh các loại)
3/ Tỷ thức (biết mùi các loại)
4/ Thiệt thức (biết vị mặn, ngọt, chua, cay, ... các loại)
5/ Thân thức (biết cảm giác xúc chạm các loại)
6/ Ý thức (biết suy nghĩ, tư tưởng)


Mỗi cái biết có công việc hay phận sự biết trong lãnh vực riêng của nó. Ví dụ cái biết của con mắt về màu sắc thì chỉ phân biệt màu sắc xanh, vàng, đỏ, tím, v.v.. Cái biết của ý thì tư duy suy nghĩ.
Trong tư duy suy nghĩ của cái biết ý thức thì có tư duy suy nghĩ thiện hay tư duy suy nghĩ ác. Như trong câu hỏi của con: Con cảm thấy như có hai cái biết: cái biết suy nghĩ về điều ác và cái biết bảo tâm dừng, không suy nghĩ nữa, tâm phải thanh thản. Trong hai cái biết này chỉ là một cái biết trong hai dạng, đó là ý thức tư duy thiện ra lệnh bảo ý thức tư duy ác dừng.

Trong ý thức phân biệt thực hiện hằng ngày của một con người có bốn dạng tư duy suy luận:
1- Tư duy suy luận thuộc về thiện
2- Tư duy suy luận thuộc về ác.
3- Tư duy suy luận không thiện không ác.
4- Tư duy suy luận truyền lệnh tác ý.


Tóm lại, tâm là tên gọi chung cho sáu thức và trong đó ý thức có bốn sự tư duy suy nghĩ chứ không phải là có bốn ý thức. Bây giờ con đã hiểu rồi phải không?"

Thích Thông Lạc
(Sưu tầm từ trang thuvienthaythonglac.net )