Friday, 19 February 2016

NHÂN QUẢ SỐNG HIỀN LÀNH NHƯNG BỊ CON CÁI BẠC ĐÃI


Hỏi: Bạch Thầy! Nói về nhân quả thì gieo nhân lành sẽ gặp quả lành, gieo nhân ác sẽ gặp quả ác. Con thấy người đó hiền lành, hiếu thảo vô cùng nhưng sau này thấy con cái bạc đãi quá, con thấy làm lạ vì người đó quá hiền mà con cái thì không hiếu thảo gì hết!

Đáp: "Nhân quả không phải trong một đời, đời nay chúng ta thấy mình ở hiền lành rất tốt, bởi vì cái nhân đời trước chúng ta có gieo được quả lành, cho nên đời nay được sanh vào gia đình hiền, có đạo đức, nhưng vẫn gặp những người con không hiếu thảo bởi vì quả đời trước chúng ta trả chưa hết.

Cho nên, những đứa con bu theo chúng ta sau này là chúng ta phải trả quả. Ta thấy người cha sao hiền lành mà sao con bất hiếu, đứa như vầy đứa khác thì không ngờ là người cha này còn nợ một số người khác chưa trả. 

Nhờ vào đời trước ông đã sống, tạo được những thiện pháp cho nên ông mới sanh vào trong  một gia đình thiện lành. Ông đã tạo cái nhân thiện đó, cho nên cuộc sống hiện tại của ông sống rất hiền lành, bởi vì đó là cái thói quen của ông, “một cái cây nó ngã hướng nào thì bóng của nó ngã theo hướng đó”. 

Nhưng trong cái thiện của ông ta vẫn còn nợ nhiều người khác từ kiếp trước, "có vay nợ", cho nên những đứa con của ông ta mới xuất hiện để đòi nợ ông ta, luật nhân quả của ông không thể nào tránh khỏi cái nợ, "vì vậy mà nó đến nó phá, nó bất hiếu, ông nói gì nó cũng không nghe.", ...

"Thí dụ như con có con cái bất hiếu, con đừng có buồn. Nếu con buồn tức là con sẽ tạo nhân quả xấu. Ở trong môi trường, nhân quả đời trước sẽ tạo thành môi trường cho hiện tại này, cho nên con mới có những đứa con này. 


Gặp được những đứa con bất hiếu này, là do nhân quả đời trước sanh ra chúng. Nếu vì những nghịch cảnh này mà con sống bất an thì con đã tạo thêm những ác pháp trong hiện tại, hạt giống của con gieo sẽ không tốt đâu. Còn trái lại, con biết sống an vui, con hiểu được nhân quả, con an vui trong hoàn cảnh nghặt nghèo, hoàn cảnh bất hiếu của con mình, con thấy con không có buồn giận những đứa con, con biết con đang trả nhân quả, cho nên con an vui. Từ những an vui đó con đã chuyển nhân quả của mình rồi. 

Cho nên, nhân quả trong môi trường hiện tại không tốt này đã trở thành nhân quả tốt cho môi trường sau và nó cứ tiếp tục mãi mãi như vậy. 

Chỉ cần mình biết sống trên nhân quả, không làm khổ mình, khổ người thì ngay đó là nó không còn tái sanh luân hồi trong thế gian thiện ác lẫn lộn này nữa, nó sẽ đưa con vào cảnh giới toàn thiện, cảnh giới toàn thiện tức là Niết Bàn. 

Cho nên, các con đâu có cần gì ngồi thiền, chỉ cần ngăn ác diệt ác là các con vào Niết Bàn rồi, suốt ngày tâm hồn các con thanh thản, an lạc và vô sự, không có một đối tượng, một ác pháp nào làm cho tâm con chướng ngại thì khi con bỏ thân này, con cũng ở trong trạng thái đó. Nó là trạng thái vĩnh viễn không tham, sân, si chứ đâu phải cần tu cái gì đâu!

(Sưu tầm từ thuvienthaythonglac.net )