Monday, 22 September 2014

PHẬT TẠI TÂM

Có câu "Phật tại tâm". Ở đâu có thiện pháp ở đó có Phật, ở đâu có ác pháp ở đó không có Phật. Phật tượng trưng cho thân, khẩu, ý thiện. Thiện pháp là mười điều thiện.

- Phật không phải là những vật chất ở ngoài, không phải nằm ở tượng Phật, ở các đạo sư, thầy tổ, không phải là đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay Phật A Di đà, không phải nằm ở thần thánh, Ngọc Hoàng, Thượng Đế hay Đức Chúa Trời,....
- Phật không phải nằm ở chổ tôn giáo hay môn phái, không nằm ở kinh kệ, công án,...
- Phật cũng không phải nằm ở việc đúc chuông, xây chùa, tạc tượng ....
- Phật cũng không phải nằm ở chổ cầu cúng, đốt nhang, vái lạy, gỏ mõ, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, đọc thần chú, có xá lợi, mặc áo cà sa, mang bình bát.
- Phật cũng không phải nằm ở chổ phải tự hủy hoại một phần thân thể để cầu có được Phật.
- Phật cũng không thể tranh giành mà có được.

Ai biết sống thiện thì tâm người đó có Phật. Phật chỉ ở tại tâm mà ra, ngoài tâm ra không thể tìm thấy bất cứ nơi nào khác để có Phật.


Vậy tâm là gì ? Tâm là 6 thức do 6 căn tiếp xúc với 6 trần. 6 thức là những hiểu biết, những tư duy, suy nghĩ, vọng niệm có được do mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý tiếp xúc với những hình ảnh, âm thanh, mùi hương, vị, xúc chạm, mọi vật xảy ra xung quanh.

Không biết có đúng không nhỉ ?