Thursday, 10 July 2014

SỰ GIẢI THÓAT TRUỚC MẮT

Đạo Phật là một tôn giáo gồm nhiều hệ phái từ Bắc tông cho đến Nam tông, nguyên thủy, Thiền,Tây tạng... Mỗi môn phái đều có đuờng lối riêng của mình và ai cũng cho rằng mình đúng, cho rằng con đường của mình mang đến sự giải thóat.

Các bạn có thắc mắc sự giải thóat đó là gì không? Câu trả lời là "lòng yêu thương". Điểm chung chính là lòng yêu thương.

Dù bạn theo hệ phái nào nam tông hay bắc tông, nguyên thủy hay đại thừa,... bạn phải công nhận rằng chính biết sống yêu thương đã thay đổi cuộc đời của bạn.

Bên cạnh lòng yêu thương, mỗi hệ phái sẽ dạy thêm phần tôn giáo của mình như tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật, ngồi thiền, đọc thần chú, công án,...

Ai có thể trả lời bao giờ sự tụng kinh, nịêm Phật, ngồi thiền, đọc thần chú,...mang đến sự giải thóat??? Hôm nào đó, vì công việc bạn quên đi tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật thì bạn có cảm thấy khó chịu, bất an, rồi bạn phải sám hối. Hoặc có lúc nào đó bạn bỏ mất một thời công phu ngồi thiền, bạn cảm thấy tiếc, thấy khó chịu,... Tại sao chúng ta lại ôm thêm vào mình những việc làm khổ mình như vậy. Trong khi đó, sự giải thoát đã ngay trước mắt, sống biết yêu thương là giải thoát, sống không tham là giải thoát, sống không sân giận là giải thoát, sống không làm khổ mình khổ người khổ chúng sinh là giải thoát, sống khiêm hạ không kiêu mạn là giải thoát, sống không nghi ngờ là giải thoát.Do sự tư duy như vậy, các bạn có rút ra điều gì không? Còn tôi, tôi đã rút ra bài học là tại sao ta không tập trung vào lòng yêu thương, phát triển nó rộng ra như biển trời, bao dung tất cả mọi ác pháp cũng như thiện pháp, dơ cũng như sạch thì sự giải thóat của đạo Phật chắc chắn nằm ngay trước mặt. Còn những hình thức tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, đọc thần chú kia không phải là của đạo Phật. Bởi vì đức Phật nói: "" Đạo ta không có thời gian, đến để mà thấy" Nghĩa là khi đến với đạo Phật là phải thấy sự giải thóat ngay. 

Lòng yêu thương mang đến sự giải thóat ngay trước mặt, cho nên lòng yêu thương là của đạo Phật. Còn tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, đọc thần chú,...không mang đến sự giải thóat ngay liền cho nên chúng không phải là của đạo Phật. Chúng chỉ là của các tôn giáo khác mượn danh đạo Phật để lồng giáo pháp của mình vào để phát dương quang đại.

Tóm lại, ở đâu có lòng yêu thương, ở đâu không có tham, sân, si, mạn, nghi ở đó có sự giải thóat. Vậy là đủ. Còn những hình thức tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật, ngồi thiền, đọc bùa chú là dư thừa, chỉ mang đến tác hại làm mất thời gian, công sức của con người, khiến con người trôi lăn mãi trong sanh tử luân hồi. Ai sống được với lòng yêu thương chân thật bao la rộng lớn thì làm gì còn tham, sân, si, mạn, nghi, đó là người đã vén đươc những bức màng của ngũ triền cái và cắt đứt được các kiết sử trói buộc. Họ đã giải thóat ngay trong hiện tại, biết rõ đây là đời sống cuối cùng của họ, không còn quay lại thế giới này nữa.