Wednesday, 26 February 2014

PHÁP TU CHO NGƯỜI CƯ SĨ

Quý vị là cư sĩ còn tại gia, thì nên bắt đầu tu tập xả tâm bằng tri kiến biết “các pháp vô thường, vô ngã đều do nhân quả”. Khi mọi việc xảy ra trong đời sống hằng ngày, thì quý vị nên thấy nó là nhân quả, là pháp vô thường, thì tâm quý vị sẽ được giải thoát ngay liền.

(Trích từ bài "Trả lời câu hỏi của Phật tử" trong "Những bức tâm thư tập 3" trang 162)