Thursday, 27 February 2014

GIỚI ĐỨC, GIỚI HẠNH, GIỚI HÀNH

 (Trích từ những câu hỏi của Kim Quang trong sách "Những Bức Tâm Thư tập 1" trang 10)

Hỏi 1: - Giới đức và giới hạnh phân biệt như thế nào?

Đáp: Giới đức là nói tính thiện, còn giới hạnh là nói hành động thiện. 

Ví dụ: Thấy một người bị tai nạn giao thông liền chỡ họ vào bệnh viện cưú cấp. Hành động này gồm có hai: giới đức và giới hạnh: 

1/ Đức là tính hiếu sinh. 
2/ Hạnh là hành động hiếu sinh.

 (Trích từ những câu hỏi của Kim Quang trong sách "Những Bức Tâm Thư tập 1" trang 32)

Hỏi: 1- Giới đức và giới hạnh phân biệt như thế nào? 

Đáp: Muốn phân biệt giới đức và giới hạnh thì nên phân biết đức và hạnh.. Đức là chỉ cho những tính chất thiện, còn hạnh chỉ cho những oai nghi tế hạnh thuộc về hành động thiện.

Cùng một danh từ đạo đức, lúc thì chúng ta gọi là đức; có lúc chúng ta gọi là hạnh, do sự công dụng đạo đức đó lúc ở đức hay lúc ở hạnh mà gọi.; do sử dụng danh từ đạo đức đó lúc dùng làm chủ từ thì gọi là Đức; lúc dùng làm động từ thì gọi là Hạnh. Cho nên phân biệt giới đức và giới hạnh đòi hỏi chúng ta phải có trí kiến thấm nhuần đức hạnh thì biết lúc nào là đức và lúc nào là hạnh. Cho nên chúng ta càng học đạo đức thì càng thấm nhuần . 

Ví dụ 1: "Thương người như thể thương thân" Câu này dạy đức hiếu sinh khẩu hành.. 

Ví dụ 2: Chúng ta nên thương yêu mọi người vì mọi người quá đau khổ trong cơn bão số 9 vừa qua. Câu này dạy đức hiếu sinh khẩu hành. 

Hai câu trên là lời kêu gọi nên nó mang tính chất đạo đức, nên gọi là đức . 

Ví dụ : Chúng ta đem thực phẩm, quần áo cứu trợ cho đồng bào bị hỏa hoạn tại chợ Qui Nhơn. Câu này dạy Hạnh hiếu sinh thân hành. Tại sao câu này gọi là hạnh hiếu sinh? Vì đó là hành động đi cứu trợ.

---------------------------------------------
Còn giới hành là gì ?

Vì chưa tìm ra nguồn giải thích về giới hành, theo tôi nghĩ, giới hành là phương pháp thực hành, phương pháp tu tập giới đức.

Ví dụ: Trong sách "Văn hóa truyền thống 2" có nói rõ các giới hành về: cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, ly gia sống không nhà cửa, sống chế ngự thân, khẩu, ý...Đó là dùng phương pháp như lý tác ý.

Nếu các bạn có sự hiểu biết khác, xin vui lòng góp ý thêm.