Thursday, 16 January 2014

TÂM KHÔNG PHÓNG DẬT

Tâm không phóng dật là mục đích tối hậu của Phật giáo trên đường tu tập giải thoát.

Tâm không phóng dật là một trạng thái tâm bất động. Bất động không có nghĩa là ức chế tâm. 


  • Tâm bất động với phương pháp như lý tác ý xả tâm ly dục ly ác pháp. 
  • Tâm bất động với Chánh tư duy tìm đạo lý có những công đức gì thì nên che giấu, không được phô bày, nhưng có lỗi lầm nào thì nên phát lồ sám hối. 
  • Tâm bất động với phương pháp ngăn ác diệt ác pháp, sinh thiện tăng trưởng thiện pháp. 
  • Tâm bất động với cuộc sống không làm các pháp ác, luôn làm các pháp thiện tức là sống đời sống không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh. 

(Trích từ bài "Không phóng dật" sách "Những Lời Gốc Phật Dạy 2" trang 107.