Friday, 17 January 2014

ĐỊNH

TẤT CẢ CÁC PHÁP LẤY ĐỊNH LÀM THƯỢNG THỦ

  • Định, nghĩa là tâm thanh tịnh, tâm ly dục, ly ác pháp; định là tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ; 
  • Định là tâm không tham, sân, si, mạn, nghi; 
  • Định là tâm thanh thản, an lạc và vô sự; 
  • Định là tâm không phóng dật. 

Các bạn nên lưu ý Định của Phật giáo không giống Định của ngoại đạo. Định của ngoại đạo cho tâm không vọng tưởng là định.

Tâm không phóng dật không phải là tâm chẳng niệm thiện, niệm ác. Tâm không phóng dật là tâm do ly dục, ly bất thiện pháp, tức là tâm lìa tham, sân, si, mạn nghi. Biết lấy tâm không phóng dật làm mục đích để nhắm đến cứu kính Niết Bàn, thì sự tu tập mới thấy kết quả giải thoát khả quan.

Các bạn nên luôn nhớ câu này: “Tất cả pháp lấy định làm thượng thủ”. Dù các bạn tu hành pháp môn nào cũng phải nhớ pháp đứng đầu trong các pháp là tâm không phóng dật.

(Trích từ bài "Lời dạy cặn kẽ" trong sách "Những Lời Gốc Phật dạy tập 2" trang 134)