Monday, 25 November 2013

NGƯỜI CHỨNG QUẢ ALAHAN CÒN NHÂN QUẢ VỚI CHÚNG SANH KHÔNG


Hỏi: Người đã chứng quả ALAHán còn nhân quả với chúng sanh không? Xin Thầy giảng cho con rõ vấn đề này.

- Đáp: Người tu chứng quả A La Hán còn nhân quả với chúng sanh trong hiện tại, chứ tương lai thì chấm dứt.

Người đã chứng quả A La Hán cũng do cha mẹ sinh ra, cũng có dòng họ anh em chị em ruột thịt, cũng có cô bác ông bà tổ tiên nhiều đời chứ không phải một đời này, cho nên họ ghi lại những kinh nghiệm tu tập của họ thành sách để lại cho đời là vì họ đền đáp công ơn của những ngƣời này, vì thế họ còn nhân quả trong một kiếp hiện tại này mà thôi. Khi trả nhân quả xong là họ ra đi vĩnh viễn không trở lui trạng thái này nữa.

Cũng như Phật khi dạy hết pháp thì nhập Niết bàn, Thầy cũng vậy khi biên soạn bộ sách GIỚI LUẬT ĐỨC HẠNH xong thì Thầy xin vĩnh biệt từ giả các con.
(Trích từ "Những bức tâm thư" 1)