Tuesday, 16 April 2013

TRẮC NGHIỆM TÂM BẤT ĐỘNG

(Trích từ "Những Bức Tâm Thư tập II" trang 63)

Kính thưa: Quý phật tử trong nước và ở nước ngoài.


Kính thưa quý vị! Như quý vị đã biết sóng gió Chơn Như chỉ là những bài thi trắc nghiệm cho những tu sĩ của tu viện, để biết những tu sĩ nào tu đúng, tu sĩ nào tu sai, tu sĩ nào xả tâm, tu sĩ nào không xả tâm; tu sĩ nào tâm bất động, tu sĩ nào tâm động; tu sĩ nào tâm thanh thản, an lạc và vô sự, tu sĩ nào tâm không thanh thản, an lạc và vô sự đều biết rõ.

Có những tu sĩ động tâm, tu hành không đúng pháp, không chịu xả tâm, thường phạm giới, phá giới nên không rõ chuyện sóng gió Chơn Như là những bài thi trắc nghiệm trong khoá tu học. Vì thế mới có những lời ra, tiếng vào, nói xấu người này, nói xấu người kia. Những tu sinh nói xấu người này, nói xấu người kia là những tu sinh đã thi rớt. Họ chỉ phí công tu hành vô ích, họ chẳng khác nào như người thế tục chưa tu. Vậy quý Phật tử đừng nghe theo họ mà làm thêm động tâm mình.

Tu Viện Chơn Như là nơi đào tạo những bậc chứng quả BẤT ĐỘNG TÂM, nhờ có sóng gió Chơn Như mà quý vị biết được tu sinh nào chứng quả và tu sinh nào không chứng quả.