Thursday, 11 April 2013

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TĨNH GIÁC VÀ CẢNH GIÁC

 (Thư thầy trả lời cho Thiện Tâm)

Hỏi: Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con rõ tỉnh giác và cảnh giác có điểm giống và khác nhau như thế nào? Hay khác nhau hoàn toàn?

Đáp: Danh từ TỈNH GIÁC và CẢNH GIÁC có nhiều điểm khác nhau như sau:

1- TĨNH GIÁC là một pháp môn tu tập của Phật giáo nguyên thủy để giúp con người chủ động thực hiện đức hiếu sinh và các đức hạnh khác, còn CẢNH GIÁC không phải là một pháp môn tu tập chỉ là một sự đề phòng.
2- TĨNH GIÁC là tâm bình tỉnh trước các ác pháp và các cảm thọ, luôn luôn sáng suốt quan sát từng các đối tượng (sáu trần) tiếp xúc sáu căn (mắt thấy, tai nghe…) để giúp cho người tu hành không dính mắc, nên nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng một cách dễ dàng để tâm được an lạc, thanh thản và vô sự. Còn CẢNH GIÁC là nỗi lo lắng, luôn luôn nghi ngờ người này người kia.
3- TĨNH GIÁC là tâm AN VUI, còn CẢNH GIÁC là tâm lo sợ NGHI NGỜ.
4- TĨNH GIÁC là tâm sáng suốt chủ động biết rõ từng hành động thân, miệng, ý của mình trước khi làm, nghĩ và nói những cái gì, còn CẢNH GIÁC chỉ là để phòng những đối tượng hại mình, chứ không lưu ý từng hành động thân, miệng, ý.
5- TĨNH GIÁC là thiện pháp không làm khổ mình khổ người, còn CẢNH GIÁC làm khổ mình nên lúc nào cũng dè dặt lo ngại.
6- TĨNH GIÁC là pháp xuất thế gia, còn CẢNH GIÁC là pháp thế gian.
7- TĨNH GIÁC là thiện pháp, mà thiện pháp là chuyển ác pháp nên người tu tập tỉnh giác ít xảy ra tai nạn, còn người CẢNH GIÁC chỉ là một đức cẩn thận đề phòng bảo vệ cá nhân mình mà thôi, cho nên cảnh giác chỉ là nghi ngờ dò xét chứ không phải tỉnh giác. Cho nên tỉnh giác và cảnh giác hoàn toàn khác xa.

Hỏi: Ví dụ: Trong các câu chuyện của bài học hôm nay “người dược sỉ bị sát hại bởi hai tên cướp hung hãn” bác Hoá do thiếu cảnh giác nên mới chở hai tên cướp, nhưng lúc ấy bác Hóa có tĩnh giác. Do vậy không thể nói bác Hóa thiếu tỉnh giác được!

Đáp: Câu ví dụ trên đây hiểu sai nghĩa của hai từ TĨNH GIÁC và CẢNH GIÁC: “Bác Hoá do thiếu cảnh giác nên mới chở hai tên cướp, nhưng lúc ấy bác Hóa có tĩnh giác. Do vậy không thể nói bác Hóa thiếu tĩnh giác được!”

Con nên nhớ trong CẢNH GIÁC có TỈNH THỨC chứ không có TĨNH GIÁC đó là con hiểu sai. Nếu có TĨNH GIÁC thì bác Hóa không bị chết. Vì bài học này là bài thông tin trên báo nên dùng CẢNH GIÁC. Nhưng trong cảnh giác không có tĩnh giác như trên đã nói, nó chỉ có TỈNH THỨC nếu có TĨNH GIÁC thì không cần CẢNH GIÁC, vì vậy trong Tĩnh Giác Chánh Niệm thì không ai lừa gạt nó được, nó thường quan sát kỹ các đối tượng. Quan sát kỹ các đối tượng không phải là cảnh giác mà là bản chất của tĩnh giác.

Hỏi: Bởi vậy tĩnh giác khác với cảnh giác hoàn toàn!

Đáp: Đúng vậy, tỉnh giác khác với cảnh giác hoàn toàn!

Hỏi: Trong sự việc của bác Hoá thiếu cảnh giác nên chở 2 tên cướp có thể nói rằng bác Hoá là “thiếu tĩnh giác được không ?

Đáp: Bài học này có hai cách dùng, nếu bài học này là bài thông tin trên báo không phải là bài học đạo đức nhân bản - nhân quả thì dùng từ CẢNH GIÁC là đúng, còn bài học này nếu dùng về đạo đức hiếu sinh ly tham thì nên dùng từ TĨNH GIÁC thì rất chuẩn xác, nhưng trong bài học dùng CẢNH GIÁC là dùng về thông tin để mọi người cảnh giác, các con nên lưu ý.

Hỏi: Khi nào thì dùng tĩnh giác, khi nào thì dùng cảnh giác cho phù hợp?

Đáp: Ở đạo đức nhân bản - nhân quả thì dùng từ TĨNH GIÁC, còn ở góc độ thông tin thế gian thì dùng từ CẢNH GIÁC

Hỏi: Nếu dùng sai từ có tại hại gì không ?

Đáp: Nếu dùng sai từ TĨNH GIÁC và CẢNH GIÁC thì không có hại gì, nhưng chứng tỏ mình không hiểu đạo đức và cũng không biết phương pháp rèn luyện nhân cách để trở thành người có đạo đức. Nếu dùng TĨNH GIÁC cho cuộc sống hằng ngày thì không cần dùng CẢNH GIÁC, còn dùng CẢNH GIÁC thì phải dùng thêm TĨNH GIÁC mới đem lại sự bình an cho mình thật sự, còn chỉ dùng riêng có cảnh giác là đem đến cho mình một sự bất an lo lắng. Ở đây trong bài Thầy dùng CẢNH GIÁC là chỉ cho thông tin và cũng chỉ cho các con còn thiếu tĩnh giác nên phải còn tu tập nhiều TĨNH GIÁC hơn nữa mới dám dùng TĨNH GIÁC.


(Trích ra từ "Những bức tâm thư tập I" trang 52-53)

Mời các bạn đọc bài:
1- "Skhác biệt giTĩnh Giác và Tỉnh Thức"
2- "Đức Tĩnh Giác Chánh Niệm"