Thursday, 28 February 2013

SANH ĐÃ TẬN, PHẠM HẠNH ĐÃ THÀNH

Khi nói đến CHỨNG ĐẠO thì đức Phật dùng một cụm từ chỉ cho chúng ta thấy sự CHỨNG ĐẠO: “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc làm đã làm xong không còn trở lui trạng thái này nữa”. Cụm từ này chỉ rất rõ sự GIẢI THOÁT:
 
1- SANH ĐÃ TẬN có nghĩa là cuộc sống không còn đau khổ.
2- PHẠM HẠNH ĐÃ THÀNH có nghĩa là đời sống giới luật đức hạnh nghiêm chỉnh.
3- CÁC VIỆC LÀM ĐÃ LÀM XONG có nghĩa là sự tu tập đã hoàn tất không còn tu tập một pháp môn nào nữa.
4- KHÔNG CÒN TRỞ LUI LẠI TRẠNG THÁI NÀY NỮA có nghĩa là tâm không còn tham, sân, si, mạn, nghi nữa.
(Trích từ bài "Thế nào là chứng đạo" của thầy Thích Thông Lạc tại tu viện Chơn Như)

Mời các bạn đọc tiếp bài
1- "Tại sao tâm luôn luôn động"
2- Sống Không Làm Người Khác Buồn Khổ