Sunday, 17 February 2013

12 Nhân Duyên: Thứ tự thế nào là đúng?TÂM THƯ CỦA THẦY (Thứ năm, 07 Tháng 1 2010 22:33)
PDF.
Hỏi:

    Tóm tắt câu hỏi: Trong 12 nhân duyên thứ tự thế nào là đúng: Ái - Thủ - Hữu hay là Ái - Hữu - Thủ?

    Nguyên văn câu hỏi của PT Thông Đức (09/12/2009):
    Kính thưa Thầy! Trong cuốn “MƯỜI HAI CỬA VÀO ĐẠO” mới được in xong và phát hành quí III năm 2009, chúng con thấy có một đôi chỗ phân vân không biết nên hiểu thế nào cho đúng.

Chúng con xin lược trích.
    a) Tại trang 43 và 44, sách trình bày thứ tự 12 Duyên Sinh khởi như sau: 
    “Chúng ta hãy dựa vào lời dạy của Phật mà tham khảo MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN khi duyên này khởi thì duyên kia khởi:
    1- Từ duyên SINH khởi GIÀ CHẾT khởi
    2- Từ duyên GIÀ CHẾT khởi duyên VÔ MINH khởi
    3- Từ duyên VÔ MINH khởi các HÀNH khởi
    4- Từ các duyên HÀNH khởi nên THỨC khởi
    5- Từ duyên THỨC khởi DANH SẮC khởi
    6- Từ duyên DANH SẮC khởi LỤC NHẬP khởi
    7- Từ duyên LỤC NHẬP khởi XÚC khởi
    8- Từ duyên XÚC khởi THỌ khởi
    9- Từ duyên THỌ khởi ÁI khởi
    10- Từ duyên ÁI khởi HỮU khởi
    11- Từ duyên HỮU khởi THỦ khởi
    12- Từ duyên THỦ khởi SINH khởi

 
    Trên đây là lý DUYÊN SINH khởi, nó tập hợp mọi sự đau khổ của kiếp làm người. Thật khổ thay!”

    Như vậy đoạn kinh trên đã xác định thứ tự 12 nhân duyên có chỗ đảo lộn thứ tự (thứ tự 10 và 11) khác với sách của Thầy đã giảng. Không rõ do nhà in sắp chữ nhẫm lẫn hay vì một lý do nào khác?

    b) Từ trang 68 đến trang 78, khi giảng rộng nghĩa của 12 nhân duyên theo chiều nghịch, Thầy dẫn trình tự như sau: (Trong bài Sống trong cao thượng…)
    … “- Từ duyên của Khổ là gì? Sanh là câu trả lời”… (Trang 68, 69) 
    … “- Từ duyên của Sanh là gì? Hữu là câu trả lời”…
(Trang 69) 
    … “- Từ duyên của Hữu là gì? Thủ là câu trả lời”…
(Trang 69)
    … “- Từ duyên của Thủ là gì? Ái là câu trả lời”…
(Trang 70)
    … “- Từ duyên của Ái là gì? Thọ là câu trả lời”…
(Trang 71)
    … “- Từ duyên của Thọ là gì? Xúc là câu trả lời”…
(Trang72)
    … “- Từ duyên của Xúc là gì? Sáu Xứ là câu trả lời”…
(Trang 73)
    … “- Từ duyên của Sáu Xứ là gì? Danh Sắc là câu trả lời”…
(Trang 77)
    …”- Từ duyên của Danh Sắc là gì? Thức là câu trả lời”…
(Trang 78)
    … “- Từ duyên của Thức là gì? Hành là câu trả lời”…
(Trang 78)
    …”- Từ duyên của Hành là gì? Vô Minh là câu trả lời”…
(Trang 78)

  Kính thưa Thầy! Như vậy thứ tự của 12 nhân duyên như ở điểm a) và điểm b) trên đây: a) Từ duyên Ái – Hữu – Thủ - Sanh, và b) Từ duyên Ái – Thủ - Hữu – Sanh, chúng con phải hiểu theo thứ tự nào mới đúng?
    Kính xin Thầy giảng bày cho chúng con được rõ.

Trả lời:
    Kính gửi: Các con

    12 nhân duyên theo câu a là đúng, theo câu b là sai.
    Muốn biết đúng sai là phải hiểu rõ nghĩa từng chữ:
    Ái = Yêu thương, ưa thích
    Hữu = Có
    Thủ = Gìn giữ
    Sanh = Đời sống
    Do yêu thương, ưa thích (Ái) người vật và vật chất nhà cửa, từ đó chúng ta mới có (Hữu). Khi đã có của cải tài sản nhà cửa thì phải  gìn giữ bảo vệ (Thủ). Nhờ có gìn giữ bảo vệ của cải tài sản nhà cửa nên mới có đời sống (Sanh).

    Theo sự giải thích dưới dưới đây là hợp lý:
    Ái – Hữu – Thủ - Sanh là đúng.
    Ái – Thủ – Hữu - Sanh là sai.
                           
(trích thư Thầy Thích Thông Lạc trả lời ngày 25/12/2009 tại đây)

Tham khảo "Mười hai cửa vào đạo" tại đây: