Saturday, 20 October 2012

61 bài giảng GIÁO ÁN ĐƯỜNG LỐI TU TẬP CỦA ĐẠO PHẬT


Đây là 61 bài giảng GIÁO ÁN ĐƯỜNG LỐI TU TẬP CỦA ĐẠO PHẬT  do thấy Thich Thông Lạc giảng.


File name: 01 Giao an tu tap I - phan gioi thieu giao an.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/y7jb0hd7j66sihj

File name: 02 Giao an tu tap I - Gioi luat 1.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/nkeopn6jubajlc2

File name: 03 Giao an tu tap I - con nguoi tu nghiep sinh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/gv2r39mlxqx0boi

File name: 04 Giao an tu tap I - loi thinh cau cua cac co.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/7a7w51v1xri5epc

File name: 05 Giao an tu tap I - giai doan 1.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/v1ch8leb2a16w70

File name: 06 Giao an tu tap I - ung dung muoi dieu lanh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/xs1y7tb0dzxxav4

File name: 07 Giao an tu tap I - ung dung muoi dieu lanh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/ccz7xkcmdv3oaut

File name: 08 Giao an tu tap I - tau hoa nhap ma.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/569jyggc2pbna91

File name: 09 Giao an tu tap I - trau gioi tu vo luong tam.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/ua0ulwbxrsbuncy

File name: 10 Giao an tu tap I - trau gioi tu vo luong tam 2.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/01d11w1i82vezbd

File name: 11 Giao an tu tap I - trau gioi tu vo luong tam 3.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/3cb6vs4nk8ksqq9

File name: 12 Giao an tu tap I - trau gioi tu vo luong tam 4.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/2pg6h3oq4ip96kl

File name: 13 Giao an tu tap I - trau gioi tu vo luong tam 5.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/p2yl5qxni7uu9rs

File name: 14 Giao an tu tap I - Tu chanh can.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/khb2ui1yj6uupgr

File name: 15 Giao an tu tap I - chanh niem tinh thuc.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/lq0way92lbxc491

File name: 16 Giao an tu tap I - phan gioi thieu gioi luat 1.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/t35gi9rx766fbzt

File name: 17 Giao an tu tap I - Gioi luat 2.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/qxrpws1xnp00681

File name: 18 Giao an tu tap I - trau gioi gioi duc.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/q892p45w0uezryq

File name: 19 Giao an tu tap I - trau gioi gioi tue.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/pga3366w3732wxc

File name: 20 Giao an tu tap I - giao gioi luat PATIMOKKHA.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/o7prsreetopoesz

File name: 21 Giao an tu tap I - giao gioi luat PATIMOKKHA.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/po1mcn3hew81ty1

File name: 22 Giao an tu tap I - giao gioi luat PATIMOKKHA.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/l8e1re722z6l20c

File name: 23 Giao an tu tap I - giao gioi luat PATIMOKKHA.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/np9137rm791vaoj

File name: 24 Giao an tu tap I - giao gioi luat PATIMOKKHA.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/bg1fblb4i31sal1

File name: 25 Giao gioi luat PATIMOKKHA 5.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/wqcy2gmxh8m452b

File name: 26 Giao an tu tap - giao gioi luat PATIMOKKHA 5.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/b296enwu0k3dckf

File name: 27 Giao an tu tap - tho quy y Tam Bao.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/hi2gppvg3pbgbhb

File name: 28 Giao an tu tap - giao gioi luat PATIMOKKHA .mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/gltk5y7k1whm2zt

File name: 29 Giao an tu tap - tho quy y Tam Bao.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/evd7mpuoi8n77ni

File name: 30 Giao an tu tap I - hoc tap gioi bon PATIMOKHA.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/v7s1wvtqyj15b5y

File name: 31 Giao an tu tap -hoc tap gioi bon PATIMOKKHA.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/acs95uazb57wyjy

File name: 32 Giao an tu tap -hoc tap gioi bon PATIMOKKHA.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/4pd92a3jjhdwl3z

File name: 33 Giao an tu tap -hoc tap gioi bon PATIMOKKHA.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/y7vm53v0c00n4vd

File name: 34 Giao an tu tap II -hoc tap gioi bon PATIMOKKHA.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/2xnchb5ygknocab

File name: 35 Giao an tu tap II -hoc tap gioi bon PATIMOKKHA.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/n7oelyt017i608e

File name: 36 Giao an tu tap II -hoc tap gioi bon PATIMOKKHA.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/j8qmfblc3ssiq7t

File name: 37 Giao an tu tap II - nhap diet tho tuong dinh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/177iikv2o7hqa77

File name: 38 Giao an tu tap II -hoc tap gioi bon PATIMOKKHA.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/jcrin7ixaw1ors4

File name: 39 Giao an tu tap II -hoc va trau gioi gioi hanh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/wqaz44dtm50jgdx

File name: 40 Giao an tu tap II -hoc va trau gioi gioi hanh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/7lvp417h45v3cqf

File name: 41 Giao an tu tap II - hoc va trau gioi gioi hanh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/mkdad7ltrab44o3

File name: 42 Giao an tu tap II - hoc va trau gioi gioi hanh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/5jluedrjbruj768

File name: 43 Giao an tu tap II - hoc va trau gioi gioi hanh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/6vk6ftcdyurdmyx

File name: 44 Giao an tu tap II - hoc va trau gioi gioi hanh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/o22b6qeaquuif5u

File name: 45 Giao an tu tap II - hoc va trau gioi gioi hanh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/3dkg644b4dkht1h

File name: 46 Giao an tu tap II - hoc va trau gioi gioi hanh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/7qtdwktz0z1kd7n

File name: 47 Giao an tu tap II - hoc va trau gioi gioi
hạnh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/rljcz5gvswyefyt

File name: 48 Giao an tu tap II - hoc va trau gioi gioi
hạnh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/t6rmvbjpe2jx3kc

File name: 49 Giao an tu tap II - hoc va trau gioi gioi
hạnh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/waa3sobq65xsesx

File name: 50 Giao an tu tap II - hoc va trau gioi gioi
hạnh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/kuryq32ckoc44nd

File name: 51 Giao an tu tap II - hoc va trau gioi gioi
hạnh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/a1320gtd38bgkq1

File name: 52 Giao an tu tap II - hoc va trau gioi gioi
hạnh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/9jts8pnqfuvtsbb

File name: 53 Giao an tu tap II - hoc va trau gioi gioi
hạnh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/xt9y55451a5uxyl

File name: 54 Giao an tu tap II - hoc va trau gioi gioi
hạnh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/flia0bdh7jr90du

File name: 55 Giao an tu tap II - hoc va trau gioi gioi
hạnh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/iq75cji7a76xmg6

File name: 56 Giao an tu tap II - hoc va trau gioi gioi
hạnh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/859lp0w7m2znpzv

File name: 57 Giao an tu tap II - hoc va trau gioi gioi
hạnh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/kb42xwd4gdkmd68

File name: 58 Giao an tu tap II - hoc va trau gioi gioi hạnh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/thmwpuv5f43xxds

File name: 59 Giao an tu tap II - 42 bai ke doc cu.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/156d673ld52peha

File name: 60 Giao an tu tap II - 42 bai ke doc cu 2.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/f600om14q5jhfvu

File name: 61 Giao an tu tap II - 42 bai ke doc cu 3.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/rruhvroeqifz36o

Thursday, 18 October 2012

17 KIẾT SỬ    Bài này được trích ra từ bài giảng "Tứ Thánh Định" của thầy Thích Thông Lạc (từ phút 30 đến phút 45 trong băng giảng). Bài đó có thể tải về nghe tại đây.

 Năm hạ phần kiết sử:

1-          Thân kiến kiết sử: chấp cái thân của mình, chấp cái gì đó là thường hằng bất biến, chấp phật tánh của mình, chấp có cái thường hằng sau khi chết.  
2-          Nghi kiết sử: trói buộc mình nghi ngờ cái gì đó, nghi người đó ăn trồm, bắt mình cứ dòm chừng người đó hoài. Đó là nó đang trói buộc mình, gọi là nghi kiết sử.
3-          Giới cấm thủ kiết sử: Phật dạy chúng ta có 18 giới: mắt thấy đồng hồ sanh ra một cái thức, khởi ra tâm ham muốn. Vì vậy gọi là giới cấm thủ. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý; sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp và 6 thức biết, sanh ra ham thích. Chính 18 chổ này làm thành 18 sợi dây giới cấm thủ luôn trói buộc chúng ta. Thấy cái gì mà khởi ra ham muốn là nó đang trói buộc chúng ta.
4-          Tham kiết sử: trói buộc mình vào tham muốn cái này cái nọ.
5-          Sân kiết sử: trói buộc mình luôn khởi tâm sân hận ai đó.

-       
Năm Thượng Phần Kiết Sử:

1-          Sắc tham: là giống như cái đồng hồ, khi thấy thì khởi lòng tham.
2-          Vô sắc tham: do nghe người ta nói cái gì đẹp, tốt liền khởi lòng ham muốn, đó là vô sắc tham.
3-          Mạn là kiêu mạn, lòng ngã mạn của mình.
4-          Trạo cử là nó làm cho mình nghĩ ngợi cái này, nghĩ ngợi cái kia hoặc cái thân bị ngứa ngái không ngồi yên được, nó gãy bên đây, móc bên kia, thì gọi là trạo cử thân, còn trạo cử tâm thì nó nghĩ hết cái này rồi nghĩ đến cái khác, lung tung đủ thứ. Hoặc là mình ngồi chổ này một lát, mình đứng dậy đi, rồi ngồi lại, rồi mình đứng, rồi nằm, đủ cách, đó là bị trạo cử.
5-          Vô minh.

   Thất kiết sử

1-          Ái kiết sử: thương yêu, ghét
2-          Sân kiết sử.
3-          Kiến kiết sử là ý kiến của mình, kiến chấp, cãi luận dựa vào kiến chấp của mình
4-          Nghi kiết sử: cũng giống như ở trên, nhưng ở đây nó tóm lược lại vào thất kiết sử để không bị trùng, cũng là sự trói buộc vào những nghi ngờ.
5-          Mạn là kiêu mạn, ngã mạn.
6-          Hữu tham kiết sử: thuộc về tham.
7-          Vô minh kiết sử thuộc về si.

Ở đây nó có nhiều cái trùng với ngủ triền cái,  năm hạ phần kiết sử và năm thượng phần kiết sử, chỉ có thêm 2 cái mới là ái kiết sử và kiến kiết sử. Do vậy sau khi so sánh, cái nào trùng hợp thì chúng ta chỉ lấy một mà thôi. Còn cái nào không trùng hợp thì mình ghi ra để mình nhớ dành cho phần tu tập,  để mình hướng tâm mình nhắc mình.

Friday, 12 October 2012

Sống Tự Nhiên Bình Thường Xả Tâm

Kỳ này được vào tu viện Chơn Như tu tập hơn 1 tháng, cách tu bây giờ rất là tự nhiên và hợp với đặc tướng với nhiều người. Rất là thỏai mái, chỉ sống tự nhiên xả tâm. Ngồi chơi, đi chơi tự nhiên như người nhàn hạ không có việc gì làm, như người đi an dưỡng. Không gò bó, ức chế tâm gì cả. Sống bình thường như một người bình thường, ở ngòai đời sống như thế nào thì vào tu viện sống như vậy, xem thất của mình như ngôi nhà mới của mình, đừng xem nó là nơi tu tập quên chữ "tu" đi. Chỉ để tâm tự nhiên, không ôm pháp nào tu tập cả, nếu có niệm thì dùng định vô lậu quán xét bằng những những tri kiến đã được học.  Chính vì vậy thầy thường nói "Đạo Phật là đạo trí tuệ". Ví dụ như quán tư duy về:·    Nhân quả: nhân quả thảo mộc, sau đó liên hệ đến nhân quả con người hoặc ngược lại, nhân quả thiện ác trong đời sống.
·    Vô thường
·    Đức hiếu sinh: thương yêu và tha thứ, đức tôn trọng, nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng, v.v…
·    Khi quán về nhân quả thì quán tiếp đến thấy lỗi mình.
·    Quán về lòng thương yêu của người đối với mình, luôn thấy mọi người tốt với mình, luôn mong muốn những điều tốt lành cho mình,….
·    Quán về ái kiết sử và những kiết sử khác.
·    Quán về ngủ triền cái để xả bỏ tâm tham sân si mạn nghi.
·    Quán về thân bất tịnh, vô thường.
·    Quán thức ăn bất tịnh.
·    Tư duy về những việc làm ngăn ác, diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện.
·    Tư duy về những dục lậu trong cuộc sống có thể có, những hữu lậu mà mình có từ xưa đến nay và vô minh lậu là những gì làm khổ mình khổ người và khổ chúng sinh. (phần này KQ cũng không biết có hiểu đúng nghĩa của 3 chữ dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu hay không?)
·    Tư duy về những nguồn gốc của tái sanh luân hồi, do duyên gì có tái sanh luân hồi.
·    Tư duy về những lời nói, suy nghĩ và hành động làm khổ mình, khổ người và khổ những chúng sanh khác.
·    Tư duy về khổ, vô ngã, quán thấy con người đang khổ để khởi lòng thương yêu.
·    Quán thấy thân tâm không phải của mình, chỉ là nghiệp nhân quả vác vào những chiếc áo nhân quả để trả nhân quả, sau kiếp này lại vứt bỏ những chiếc áo củ rách rồi tái sanh mặc lên chiếc áo khác, mang gương mặt khác.
-   Quán các pháp trên pháp: ngủ triền cái, ngủ uẩn, 6 căn, 6 trần, 6 thức, thất giác chi, tứ diệu đế, 

Và còn thêm nhiều góc cạnh khác để khai triển, phần này mời các bạn bổ sung thêm. 

Càng quán nhiều, thì tri kiến càng vững, càng sâu thì càng dễ xả tâm. Tâm càng tự nhiên thanh tịnh. 

Chỉ sống đơn giản như vậy suốt ngày này qua ngày khác, thật là sướng. Sau vài tuần xả hơi tôi sẽ lấy đà vào đó tu tập luôn.

Mời các bạn tải về nghe bài "Tứ Niệm Xứ"