Thursday, 15 November 2012

ĐỪNG NÊN DẠY ĐẠO KHI MÌNH TU CHƯA XONGLỜI PHẬT DẠY

“Nhö coù ngöôøi töï mình chìm ñaém
maø muoán cöùu ngöôøi thì troïn khoâng coù
lyù, mình tu chöa giaûi thoaùt maø daïy
ngöôøi tu giaûi thoaùt, vieäc aáy khoâng theå
laøm ñöôïc”.
“Nhö coù ngöôøi töï mình khoâng chìm
ñaém môùi coù theå cöùu ngöôøi, lyù aáy coù theå
ñöôïc, nay cuõng laïi nhö theá, töï mình tu
ñöôïc giaûi thoaùt khieán cho ngöôøi khaùc
tu ñöôïc giaûi thoaùt, lyù aáy coù theå ñöôïc”.
(Taêng Nhaát A Haøm taäp 3 trang 239)

CHÚ GIẢI:
Hieän giôø ngöôøi daïy ñaïo tu haønh theo Phaät giaùo, phaàn ñoâng laø hoïc giaû chöa coù tu haønh ngaøy naøo caû vaø cuõng coù moät soá ngöôøi tu haønh chöa tôùi nôi tôùi choán cuõng ra giaûng ñaïo daïy ngöôøi tu haønh. Hoï nöông theo lôøi daïy trong kinh saùch Ñaïi Thöøa, töï voã ngöïc xöng mình “Haønh Boà Taùt ñaïo, tu Boà Taùt haïnh”, vöøa tu vöøa ñoä ngöôøi. Do kinh saùch Ñaïi Thöøa daïy nhö vaäy, neân Taêng, Ni vaø ngay caû nhöõng ngöôøi cö só cuõng ra giaûng ñaïo daïy ngöôøi tu haønh, trong khi taâm mình nhö baõi sình laày hoâi thoái nöïc muøi danh lôïi, giôùi luaät beû vuïn tan naùt. Trong luùc daïy ngöôøi tu sôï ngöôøi ta cöôøi cheâ neân baûo: “Y kinh baát y nhaân”. Ngöôïc laïi, trong kinh Nguyeân Thuyû cuûa Ñaïo Phaät thì khoâng chaáp nhaän laøm nhöõng vieäc naøy; daïy ñaïo theo kieåu naøy laø ñöa ngöôøi vaøo coõi cheát.

Thöa caùc baïn! Nhìn laïi Ñaïo Phaät hieän giôø, ngöôøi ñöùng ra thuyeát giaûng daïy ngöôøi tu haønh phaàn ñoâng laø nhöõng hoïc giaû tu haønh chöa ñeán nôi ñeán choán; hoï cuõng gioáng nhö moät ngöôøi muø daét moät ñoaøn ngöôøi muø ñi, vì theá bieát bao nhieâu ngöôøi bò roái loaïn thaàn kinh, taåu hoûa nhaäp ma, ñieân khuøng. Nhìn thaáy caûnh naøy, chuùng toâi khoâng bieát laøm caùch naøo ñeå cho moïi ngöôøi hieåu roõ nhöõng giaùo phaùp cuûa Ñaïi Thöøa vaø Thieàn Toâng tai haïi nhö vaäy, ñeå moïi ngöôøi traùnh khoûi caïm baãy cuûa chuùng.

Do loøng thöông töôûng caùc baïn tu haønh, neân chuùng toâi noùi quaù thaúng vaø noùi quaù maïnh ñeå moïi ngöôøi ñöøng bò nhöõng vò giaûng sö hoïc giaû löøa ñaûo, vì theá coù ngöôøi ngoä nhaän, cho chuùng toâi: haèn hoïc, maï lò, maït saùt. Chuùng toâi vui loøng chaáp nhaän mieãn laø tieáng noùi cuûa chuùng toâi laø tieáng seùt laøm cho moïi ngöôøi thöùc tænh côn aùc moäng Ñaïi Thöøa vaø Thieàn Toâng.

Toùm laïi, nhöõng ngöôøi tu haønh chöa chöùng quaû A La Haùn thì ñöøng coù giaûng ñaïo; giaûng ñaïo nhö vaäy laø gieát Phaät giaùo vaø laøm khoå ñau cho nhieàu ngöôøi khi hoï bò trôû thaønh nhöõng ngöôøi beänh roái loaïn thaàn kinh. Ngöôøi khoâng beänh do tu haønh thaønh beänh, bieán hoï thaønh gaùnh naëng cho gia ñình vaø xaõ hoäi. Caùc baïn coù bieát khoâng?

(Bài này được trích ra từ sách của thầy Thích Thông Lạc "Những Lời Gốc Phật Dạy tập 1" tại đây. )

Thể theo lời dạy của đức Phật, từ đây về sau, chúng tôi sẽ không dám viết thêm bài nào viết nào về cách thức tu tập giải thoát. Chỉ nên viết những bài viết về tư tưởng sống đạo đức. Nếu các bạn có tâm nghiên cứu Phật Giáo thì xin ghé thăm website của tu viện Chơn Như là: chonnhu.net