Friday, 12 October 2012

Sống Tự Nhiên Bình Thường Xả Tâm

Kỳ này được vào tu viện Chơn Như tu tập hơn 1 tháng, cách tu bây giờ rất là tự nhiên và hợp với đặc tướng với nhiều người. Rất là thỏai mái, chỉ sống tự nhiên xả tâm. Ngồi chơi, đi chơi tự nhiên như người nhàn hạ không có việc gì làm, như người đi an dưỡng. Không gò bó, ức chế tâm gì cả. Sống bình thường như một người bình thường, ở ngòai đời sống như thế nào thì vào tu viện sống như vậy, xem thất của mình như ngôi nhà mới của mình, đừng xem nó là nơi tu tập quên chữ "tu" đi. Chỉ để tâm tự nhiên, không ôm pháp nào tu tập cả, nếu có niệm thì dùng định vô lậu quán xét bằng những những tri kiến đã được học.  Chính vì vậy thầy thường nói "Đạo Phật là đạo trí tuệ". Ví dụ như quán tư duy về:·    Nhân quả: nhân quả thảo mộc, sau đó liên hệ đến nhân quả con người hoặc ngược lại, nhân quả thiện ác trong đời sống.
·    Vô thường
·    Đức hiếu sinh: thương yêu và tha thứ, đức tôn trọng, nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng, v.v…
·    Khi quán về nhân quả thì quán tiếp đến thấy lỗi mình.
·    Quán về lòng thương yêu của người đối với mình, luôn thấy mọi người tốt với mình, luôn mong muốn những điều tốt lành cho mình,….
·    Quán về ái kiết sử và những kiết sử khác.
·    Quán về ngủ triền cái để xả bỏ tâm tham sân si mạn nghi.
·    Quán về thân bất tịnh, vô thường.
·    Quán thức ăn bất tịnh.
·    Tư duy về những việc làm ngăn ác, diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện.
·    Tư duy về những dục lậu trong cuộc sống có thể có, những hữu lậu mà mình có từ xưa đến nay và vô minh lậu là những gì làm khổ mình khổ người và khổ chúng sinh. (phần này KQ cũng không biết có hiểu đúng nghĩa của 3 chữ dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu hay không?)
·    Tư duy về những nguồn gốc của tái sanh luân hồi, do duyên gì có tái sanh luân hồi.
·    Tư duy về những lời nói, suy nghĩ và hành động làm khổ mình, khổ người và khổ những chúng sanh khác.
·    Tư duy về khổ, vô ngã, quán thấy con người đang khổ để khởi lòng thương yêu.
·    Quán thấy thân tâm không phải của mình, chỉ là nghiệp nhân quả vác vào những chiếc áo nhân quả để trả nhân quả, sau kiếp này lại vứt bỏ những chiếc áo củ rách rồi tái sanh mặc lên chiếc áo khác, mang gương mặt khác.
-   Quán các pháp trên pháp: ngủ triền cái, ngủ uẩn, 6 căn, 6 trần, 6 thức, thất giác chi, tứ diệu đế, 

Và còn thêm nhiều góc cạnh khác để khai triển, phần này mời các bạn bổ sung thêm. 

Càng quán nhiều, thì tri kiến càng vững, càng sâu thì càng dễ xả tâm. Tâm càng tự nhiên thanh tịnh. 

Chỉ sống đơn giản như vậy suốt ngày này qua ngày khác, thật là sướng. Sau vài tuần xả hơi tôi sẽ lấy đà vào đó tu tập luôn.

Mời các bạn tải về nghe bài "Tứ Niệm Xứ"