Saturday, 20 October 2012

61 bài giảng GIÁO ÁN ĐƯỜNG LỐI TU TẬP CỦA ĐẠO PHẬT


Đây là 61 bài giảng GIÁO ÁN ĐƯỜNG LỐI TU TẬP CỦA ĐẠO PHẬT  do thấy Thich Thông Lạc giảng.


File name: 01 Giao an tu tap I - phan gioi thieu giao an.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/y7jb0hd7j66sihj

File name: 02 Giao an tu tap I - Gioi luat 1.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/nkeopn6jubajlc2

File name: 03 Giao an tu tap I - con nguoi tu nghiep sinh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/gv2r39mlxqx0boi

File name: 04 Giao an tu tap I - loi thinh cau cua cac co.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/7a7w51v1xri5epc

File name: 05 Giao an tu tap I - giai doan 1.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/v1ch8leb2a16w70

File name: 06 Giao an tu tap I - ung dung muoi dieu lanh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/xs1y7tb0dzxxav4

File name: 07 Giao an tu tap I - ung dung muoi dieu lanh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/ccz7xkcmdv3oaut

File name: 08 Giao an tu tap I - tau hoa nhap ma.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/569jyggc2pbna91

File name: 09 Giao an tu tap I - trau gioi tu vo luong tam.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/ua0ulwbxrsbuncy

File name: 10 Giao an tu tap I - trau gioi tu vo luong tam 2.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/01d11w1i82vezbd

File name: 11 Giao an tu tap I - trau gioi tu vo luong tam 3.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/3cb6vs4nk8ksqq9

File name: 12 Giao an tu tap I - trau gioi tu vo luong tam 4.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/2pg6h3oq4ip96kl

File name: 13 Giao an tu tap I - trau gioi tu vo luong tam 5.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/p2yl5qxni7uu9rs

File name: 14 Giao an tu tap I - Tu chanh can.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/khb2ui1yj6uupgr

File name: 15 Giao an tu tap I - chanh niem tinh thuc.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/lq0way92lbxc491

File name: 16 Giao an tu tap I - phan gioi thieu gioi luat 1.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/t35gi9rx766fbzt

File name: 17 Giao an tu tap I - Gioi luat 2.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/qxrpws1xnp00681

File name: 18 Giao an tu tap I - trau gioi gioi duc.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/q892p45w0uezryq

File name: 19 Giao an tu tap I - trau gioi gioi tue.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/pga3366w3732wxc

File name: 20 Giao an tu tap I - giao gioi luat PATIMOKKHA.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/o7prsreetopoesz

File name: 21 Giao an tu tap I - giao gioi luat PATIMOKKHA.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/po1mcn3hew81ty1

File name: 22 Giao an tu tap I - giao gioi luat PATIMOKKHA.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/l8e1re722z6l20c

File name: 23 Giao an tu tap I - giao gioi luat PATIMOKKHA.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/np9137rm791vaoj

File name: 24 Giao an tu tap I - giao gioi luat PATIMOKKHA.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/bg1fblb4i31sal1

File name: 25 Giao gioi luat PATIMOKKHA 5.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/wqcy2gmxh8m452b

File name: 26 Giao an tu tap - giao gioi luat PATIMOKKHA 5.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/b296enwu0k3dckf

File name: 27 Giao an tu tap - tho quy y Tam Bao.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/hi2gppvg3pbgbhb

File name: 28 Giao an tu tap - giao gioi luat PATIMOKKHA .mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/gltk5y7k1whm2zt

File name: 29 Giao an tu tap - tho quy y Tam Bao.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/evd7mpuoi8n77ni

File name: 30 Giao an tu tap I - hoc tap gioi bon PATIMOKHA.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/v7s1wvtqyj15b5y

File name: 31 Giao an tu tap -hoc tap gioi bon PATIMOKKHA.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/acs95uazb57wyjy

File name: 32 Giao an tu tap -hoc tap gioi bon PATIMOKKHA.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/4pd92a3jjhdwl3z

File name: 33 Giao an tu tap -hoc tap gioi bon PATIMOKKHA.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/y7vm53v0c00n4vd

File name: 34 Giao an tu tap II -hoc tap gioi bon PATIMOKKHA.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/2xnchb5ygknocab

File name: 35 Giao an tu tap II -hoc tap gioi bon PATIMOKKHA.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/n7oelyt017i608e

File name: 36 Giao an tu tap II -hoc tap gioi bon PATIMOKKHA.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/j8qmfblc3ssiq7t

File name: 37 Giao an tu tap II - nhap diet tho tuong dinh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/177iikv2o7hqa77

File name: 38 Giao an tu tap II -hoc tap gioi bon PATIMOKKHA.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/jcrin7ixaw1ors4

File name: 39 Giao an tu tap II -hoc va trau gioi gioi hanh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/wqaz44dtm50jgdx

File name: 40 Giao an tu tap II -hoc va trau gioi gioi hanh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/7lvp417h45v3cqf

File name: 41 Giao an tu tap II - hoc va trau gioi gioi hanh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/mkdad7ltrab44o3

File name: 42 Giao an tu tap II - hoc va trau gioi gioi hanh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/5jluedrjbruj768

File name: 43 Giao an tu tap II - hoc va trau gioi gioi hanh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/6vk6ftcdyurdmyx

File name: 44 Giao an tu tap II - hoc va trau gioi gioi hanh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/o22b6qeaquuif5u

File name: 45 Giao an tu tap II - hoc va trau gioi gioi hanh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/3dkg644b4dkht1h

File name: 46 Giao an tu tap II - hoc va trau gioi gioi hanh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/7qtdwktz0z1kd7n

File name: 47 Giao an tu tap II - hoc va trau gioi gioi
hạnh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/rljcz5gvswyefyt

File name: 48 Giao an tu tap II - hoc va trau gioi gioi
hạnh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/t6rmvbjpe2jx3kc

File name: 49 Giao an tu tap II - hoc va trau gioi gioi
hạnh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/waa3sobq65xsesx

File name: 50 Giao an tu tap II - hoc va trau gioi gioi
hạnh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/kuryq32ckoc44nd

File name: 51 Giao an tu tap II - hoc va trau gioi gioi
hạnh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/a1320gtd38bgkq1

File name: 52 Giao an tu tap II - hoc va trau gioi gioi
hạnh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/9jts8pnqfuvtsbb

File name: 53 Giao an tu tap II - hoc va trau gioi gioi
hạnh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/xt9y55451a5uxyl

File name: 54 Giao an tu tap II - hoc va trau gioi gioi
hạnh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/flia0bdh7jr90du

File name: 55 Giao an tu tap II - hoc va trau gioi gioi
hạnh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/iq75cji7a76xmg6

File name: 56 Giao an tu tap II - hoc va trau gioi gioi
hạnh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/859lp0w7m2znpzv

File name: 57 Giao an tu tap II - hoc va trau gioi gioi
hạnh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/kb42xwd4gdkmd68

File name: 58 Giao an tu tap II - hoc va trau gioi gioi hạnh.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/thmwpuv5f43xxds

File name: 59 Giao an tu tap II - 42 bai ke doc cu.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/156d673ld52peha

File name: 60 Giao an tu tap II - 42 bai ke doc cu 2.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/f600om14q5jhfvu

File name: 61 Giao an tu tap II - 42 bai ke doc cu 3.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/rruhvroeqifz36o