Thursday, 18 October 2012

17 KIẾT SỬ    Bài này được trích ra từ bài giảng "Tứ Thánh Định" của thầy Thích Thông Lạc (từ phút 30 đến phút 45 trong băng giảng). Bài đó có thể tải về nghe tại đây.

 Năm hạ phần kiết sử:

1-          Thân kiến kiết sử: chấp cái thân của mình, chấp cái gì đó là thường hằng bất biến, chấp phật tánh của mình, chấp có cái thường hằng sau khi chết.  
2-          Nghi kiết sử: trói buộc mình nghi ngờ cái gì đó, nghi người đó ăn trồm, bắt mình cứ dòm chừng người đó hoài. Đó là nó đang trói buộc mình, gọi là nghi kiết sử.
3-          Giới cấm thủ kiết sử: Phật dạy chúng ta có 18 giới: mắt thấy đồng hồ sanh ra một cái thức, khởi ra tâm ham muốn. Vì vậy gọi là giới cấm thủ. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý; sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp và 6 thức biết, sanh ra ham thích. Chính 18 chổ này làm thành 18 sợi dây giới cấm thủ luôn trói buộc chúng ta. Thấy cái gì mà khởi ra ham muốn là nó đang trói buộc chúng ta.
4-          Tham kiết sử: trói buộc mình vào tham muốn cái này cái nọ.
5-          Sân kiết sử: trói buộc mình luôn khởi tâm sân hận ai đó.

-       
Năm Thượng Phần Kiết Sử:

1-          Sắc tham: là giống như cái đồng hồ, khi thấy thì khởi lòng tham.
2-          Vô sắc tham: do nghe người ta nói cái gì đẹp, tốt liền khởi lòng ham muốn, đó là vô sắc tham.
3-          Mạn là kiêu mạn, lòng ngã mạn của mình.
4-          Trạo cử là nó làm cho mình nghĩ ngợi cái này, nghĩ ngợi cái kia hoặc cái thân bị ngứa ngái không ngồi yên được, nó gãy bên đây, móc bên kia, thì gọi là trạo cử thân, còn trạo cử tâm thì nó nghĩ hết cái này rồi nghĩ đến cái khác, lung tung đủ thứ. Hoặc là mình ngồi chổ này một lát, mình đứng dậy đi, rồi ngồi lại, rồi mình đứng, rồi nằm, đủ cách, đó là bị trạo cử.
5-          Vô minh.

   Thất kiết sử

1-          Ái kiết sử: thương yêu, ghét
2-          Sân kiết sử.
3-          Kiến kiết sử là ý kiến của mình, kiến chấp, cãi luận dựa vào kiến chấp của mình
4-          Nghi kiết sử: cũng giống như ở trên, nhưng ở đây nó tóm lược lại vào thất kiết sử để không bị trùng, cũng là sự trói buộc vào những nghi ngờ.
5-          Mạn là kiêu mạn, ngã mạn.
6-          Hữu tham kiết sử: thuộc về tham.
7-          Vô minh kiết sử thuộc về si.

Ở đây nó có nhiều cái trùng với ngủ triền cái,  năm hạ phần kiết sử và năm thượng phần kiết sử, chỉ có thêm 2 cái mới là ái kiết sử và kiến kiết sử. Do vậy sau khi so sánh, cái nào trùng hợp thì chúng ta chỉ lấy một mà thôi. Còn cái nào không trùng hợp thì mình ghi ra để mình nhớ dành cho phần tu tập,  để mình hướng tâm mình nhắc mình.