Monday, 23 April 2012

Tiền

Phú quý như mây khói.
Tham tiền sẽ gặp họa.
Tiền gieo rắc tội ác.
Tiền là vật ngoại thân.
Tiền tài như cỏ mục.
.............................
Tiền tài như rắn độc!


(Trích từ phim Hồng Kông) 
Mời các bạn đọc bài "Đức Bố Thí" 
Hoặc bài "Giá Trị"