Wednesday, 14 March 2012

Niệm Là Gì ?

  1. ·         Niệm là tư duy suy nghĩ.
  2. ·         Niệm là chỉ biết mọi vật đang xảy ra xung quanh chúng ta.

Vậy biết niệm nào là đúng, niệm nào là sai?

  • ·                Niệm đúng là tư duy suy nghĩ những điều thiện.
  • ·                Niệm sai là tư duy suy nghĩ những điều ác.
  • ·                Niệm là chỉ biết mọi vật xung quanh chúng ta mà không bị lôi cuốn theo mọi vật là đúng.
  • ·                Niệm là chỉ biết mọi vật xung quanh chúng ta mà bị lôi cuốn theo mọi vật là sai.
  • ·                Niệm tịnh là những niệm an vui yên ổn. (nghĩa là khi ngồi chơi tự nhiên, tâm yên lặng tự nhiên, đó là niệm tịnh, niệm an vui yên ổn chứ không phải là không có niệm, vẫn có niệm vì ta "vẫn biết" nó tịnh, và an vui yên ổn)
  • Khi tâm sanh khởi niệm thì phải biết PHÂN BIỆT niệm đó. Có 3 loại niệm: Niệm THIỆN, niệm ÁC và niệm KHÔNG THIỆN KHÔNG ÁC (Ví dụ như: đi quét nhà, giặt đồ,...).

Tâm không niệm thiện, niệm ác là tâm bị ức chế ý thức, khiến ý thức không hoạt động, nên người tu tập lạc vào thiền tưởng như các sư thầy Lạt ma Tây Tạng, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Campuchia, Việt nam, Lào, Mông Cổ, Miến Điện, Ấn độ,...

Tâm không còn niệm là tâm đang bị lờ mờ không còn tỉnh giác biết rõ mọi vật xung quanh hoặc không còn tư duy suy nghĩ. Khi thấy tâm đang lờ mờ thì nên đứng dậy đi kinh hành để tỉnh táo lại. Do vậy chớ tham ngồi lâu quá 30 phút. Việc tu hành của chúng ta là tu xả tâm chứ không phải tu ngồi, không phải ngồi lâu là giải thoát. Giải thoát là ở chỗ xả tâm, xả tâm nhiều thì giải thoát nhiều, xả tâm ít thì giải thoát ít, ngồi thiền lâu chỉ là ngồi thiền thôi chứ không phải là xả tâm.Không xả tâm thì không giải thoát.

Mời các bạn đọc tiếp bài: "Thiền Xả Tâm"