Thursday, 23 February 2012

NGUYÊN NHÂN TU HÀNH CHƯA CHỨNG ĐẠO

Có rất nhiều nguyên nhân: Để rõ các bạn tìm đọc những bộ sách của thầy Thích Thông Lạc tại tuvienchonnhu.net

Đường Về Xứ Phật
Những Lời Gốc Phật Dạy
Văn Hóa Truyền Thống
12 cửa vào đạo
V.v