Saturday, 25 February 2012

3 CÁCH CHUYỂN HÓA NHÂN QUẢ


Tùy vào khả năng và hoàn cảnh của mỗi người, có thể chuyển hóa nhân quả bằng 3 cách:

  1. Áp dụng “Đức Chấp Nhận Nhân Quả”  bằng 3 đức nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng.
  2. "Đức làm chủ nhân quả" có nghĩa là từ hành động thân, miệng, ý của mình, trước khi làm hay nói chúng ta đều có sự suy tư tính toán mỗi hành động không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh rồi mới nói hay làm. Người biết làm chủ nhân quả là người luôn sống vì mọi người, không sống vì mình. Đó là cách thức làm chủ nhân quả. 
  3. Đối với người có ý chí mạnh mẽ, dũng cảm không bao giờ biết sợ là gì, luôn áp dụng “Đức Vượt Qua Nhân Quả” vào đời sống, buông xả tất cả. Nhân quả đến nhưng không tác động được thân tâm người ấy, Ví dụ khi bệnh đến mà không sợ, không đi bác sĩ, không uống thuốc, coi như không có chuyện gì cả.

Mời các bạn đọc tiếp những bài này:
  1. Chuyển nhân quả quá khứ trong kiếp hiện tại.
  2. Đức Chấp Nhận Nhân Quả
  3. Đức Làm Chủ Nhân Quả
  4. Đức Vượt Qua Nhân Quả
  5. Đức vượt qua nhân quả có phải là đức làm chủ nhân quả hay không?