Monday, 19 December 2011

Vô Ngã Ác Pháp, Hữu Ngã Thiện Pháp

Ai ai cũng có cái tôi. Con người thường xem cái thân, cái tâm là chính mình, là của mình cho nên luôn đi tìm những dục vọng (ăn, ngủ, sắc, danh, lợi,...) phục vụ và thõa mãn cho cái thân.

Nếu nói rằng tu là để diệt ngã. Diệt cái tôi hoàn toàn trở nên vô ngã, không còn có cái tôi hoặc không còn niệm thiện niệm ác. Thì ai cũng có thể thấy lúc đó con người không khác gì cục đá, thân cây.

Tu là sửa đổi. Sửa đổi những suy nghĩ, lời nói và hành động ác thành những suy nghĩ, lời nói và hành động thiện, chứ không phải tu hoặc sửa thân tâm thành cục đá hoặc thân cây.

Do vậy mới có câu: Vô ngã ác pháp, hữu ngã thiện pháp. Câu này có nghĩa là đối với điều ác thì ngăn và diệt, còn điều thiện thì vẫn làm cho sanh ra và tăng trưởng nó. Do vậy đối với điều ác thì dứt khoát không làm, không có cái tôi "vô ngã ác pháp". Còn đối với điều thiện thì vẫn làm nên vẫn có cái tôi để làm "hữu ngã thiện pháp".

Những điều ác và điều thiện rất nhiều, căn bản phổ biến nhất là 10 điều ác và 10 điều thiện mà đức Phật đã dạy. Ai sống được 10 điều thiện là đã xa rời 10 điều ác. Bỏ một điều ác xuống là đã sống được 1 điều thiện.

Những điều thiện là những đức hạnh đạo đức nhân bản - nhân quả, chúng luôn thỏa mãn 3 điều kiện: "sống không làm khổ mình, khổ người và khổ các chúng sanh khác". Thiếu 1 trong 3 thì không phải gọi là đức hạnh đạo đức nhân bản - nhân quả.Một trong những đức hạnh quan trọng sống diệt ngã là đức nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng.

Tóm lại, "vô ngã ác pháp, hữu ngã thiện pháp" hướng con người tới sự toàn thiện biết sống xa lìa những điều ác. Vẫn có cái tôi, cái ngã làm điều thiện; không làm điều ác là không có cái ngã cái tôi. Câu
"vô ngã ác pháp, hữu ngã thiện pháp" không khác gì với câu: "Ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện"

Mời các bạn đọc tiếp bài:
1- 10 điều thiện.
2- Lợi ích sống 10 điều thiện.
3- Đức nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng.
4- Sống không làm khổ mình.
5- Sống không làm người khác buồn khổ.