Wednesday, 19 October 2011

Tâm Bất Động

Vạn cảnh đang lay động
Tùy cảnh tâm an vui
Nhờ cảnh tâm vô trụ
Không buồn cũng không vui

(Trưởng lão Thông Lạc)