Wednesday, 29 September 2010

TU THIỀN GIAI- ĐOẠN I

Giai đoạn I gồm có hai phần:(trích Thiền Căn Bản I )