Thursday, 13 May 2010

Bài Chánh Kiến #4 ĐƯỜNG ĐI CỦA NHÂN QUẢ CON NGƯỜI


Đường đi của nhân quả con người xuất phát từ Thân Khẩy Ý.
Thân có 3 hành:
1.      Giết hại và ăn thịt chúng sinh
2.      Trộm cắm, lấy của không cho.
3.      Tà dâm.

Khẩu có 4 hành:
1.      Nói lời nói không thành thật
2.      Nói 2 chiều, chuyện không nói có chuyện có nói không
3.      Nói lời nói thêu dệt
4.      Nói lời nói hung dữ, ác độc.

Ý có 3 hành:
1.      Tham
2.      Sân
3.      Si

Do vậy đã là con người muốn thoát ra khỏi sự chi phối của nhân quả thì chúng ta nên biết sống trong thập thiện, tránh xa thập ác để đem niềm vui và hạnh phúc đến cho mình và mọi người.